بهترین تجهیزات آزمایشگاهی - سکوبندی آزمایشگاه

اسید تیوگلیکولیک

اسید تیوگلیکولیک

مشخصات محصول :

  • فرمول مولکولی : C2H4O2S
  • جرم مولی : 92,12 gmol-1
  • چگالی : 1,32 g/cm3
  • دمای ذوب : -16 درجه سلسیوس (3 درجه فارنهایت ؛257 کلوین)
  • دمای جوش : 960C at 5 mmHg

به استثنای جایی که اشاره شده است در غیر این صورت، داده ها برای مواد به وضعیت استاندار نشان داده شده اند.

اسید تیوگلیکولیک

کاربرد اسید تیوگلیکولیک 

این اسید به عنوان اصلاح کننده چرم و پشم و همچنین در فرآورده های بهداشتی به عنوان موبر مورد استفاده می باشد . همچنین از ملح سدیم آن در باکتریولوژی برای تهیه محیط کشت تیوگلیکولات برای آزمایش های استریلیتی فراورده ها و وسایل مورد نیاز در بخش پزشکی کاربرد دارد. تیوگلیکولیک اسید و استراتیل آن دو ماده واسطه در سنتز لتوستئین می باشند.  لتوستئین دارای خاصیت موکولیتیک و آنالجزیک می باشد که در بیماری های مختلف ریوی کاربرد دارد. به همین دلیل سنتز آنها مورد توجه قرار گرفته است.

نحوه تولید اسید تیوگلیکولیک

تیوگلیکولیک اسید را از واکنش منوکلرواستیک اسید با تیوسولفات سدیم سنتز نموده که در ابتدا مخلوطی از اسید تیوگلیکولیک و دی تیو دی گلیکولیک اسید حاصل می شود. دی تیو دی گلیکولیک اسید با استفاده از پودر روی در محیط اسیدی احیاء نموده و به اسید تیوگلیکولیک تبدیل می شود .

هنگام سنتز تیوگلیکولیک اسید تغییراتی در رفرانس داده شده که این تغییرات عبارتند از: کار در جوازت که مانع اکسیده شدن تیوگلیکولیک اسید به دی تیودیگلیکولیک اسید می شود. استفاده از اسید سولفوریک 30% به جای اسید سولفوریک 70% مانع تجزیه محصول می گردد. کاربردن و استفاده از لوله U شکل در هنگام اضافه نمودن پودر روی جهت احیای دی تیودی گلیکولیک اسید که این تغییرات موجب شده اند تا محصول با راندمان نسبتاً بالا و با خلوص بهتری بدست آید.

واکنش تیوگلیکولیک

استراتیل تیوگلیکولات از واکنش تیوگلیکولیک اسید با اتانول سنتز شده است. تغییرات عمده ای که در سنتز اتیل تیوگلیکولات ذکر شده در رفرانس داده شده استفاده از اسید معدنی بعنوان کاتالیزور می باشد. با این عمل توانسته ایم یک محصول با راندمان نسبتاً خوبی بدست آوریم .

پس از آن ساختمان شیمیایی محصولات بدست آمده را توسط متدهای اسپکروفتومتری UV , IR طیف جرمی mass و تعیین برخی از ثابت های فیزیکی از قبیل دانسیته ضریب شکست، و RF مورد مطالعه و شناسایی قرار داده ایم که مورد فوق سنتز مواد مورد نظر را تایید می نمایند.

جهت آشنایی با سایر مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاهها اینجا کلیلک کنید.

تماس مستقیم