کابینت دیواری آزمایشگاه

کابینت دیواری آزمایشگاه

جهت استفاده بیشتر ازفضای آزمایشگاه در بالای کابینتهای زمینی کابینتهایی بر روی دیواره آزمایشگاه نیز نصب میگردد.

این کابینت ها با بدنه mdf ، hpl و … تولید میگردند که درب آنها به صورت قابدار (دارای قاب Mdf در دور درب ) و بدون قاب به صورت تمام شیشه تولید میشود

همچنین میتوان درب کابینت دیواری آزمایشگاه را به صورت تمام MDF  نیز در نظر گرفت که ای نوع درب به دلیل دیده نشدن ملزوماتی کهداخل کابینت قرار میگیرند توصیه نمیشود.
درب این کابینت ها را میتوان به صورت قفلدار و یل بدون قفل در نظر گرفت
کابینتهای دیواری (کابینت هوایی) دارای یک یا دو طبقه (بنا به نیاز آزمایشگاه) از جنس بدنه کابینت میباشند.


هیچ محصولی یافت نشد.