RashnoLogo

به طور کلی دستگاه آزمایشگاه سنگ، خاک و سرامیک با هم مشترک هستند. در این مقاله نیز به توضیح انواع دستگاه ها می پردازیم.

دستگاه آزمایش خاک

دستگاه ازمایش خاک یک ابزار آزمایشی میباشد که برای بررسی و اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک استفاده می شود. این دستگاه به صورت یک دستگاه الکترومکانیکی عمل می کند و با استفاده از قوانین مکانیک و الکتریکی، اندازه گیری های مختلفی را میتواند انجام دهد.

دستگاه آزمایش خاک برای اندازه گیری ویژگی هایی مانند وزن مخصوص، نفوذپذیری، دانسیته، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و زبری سطح خاک مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه معمولاً در آزمایشگاه های مهندسی عمران، معدن، نفت و گاز، محیط زیست و کشاورزیمورد استفاده قرار میگیرد.

برای استفاده از دستگاه آزمایش خاک، نمونه خاکی از منبع مورد نظر جمع آوری شده و به صورت استاندارد آماده شده و در دستگاه قرار می گیرد. سپس با استفاده از دستورالعمل های مشخص شده، آزمایش مورد نظر انجام می شود و نتایج بدست آمده به صورت عددی و گرافیکی در دسترس قرار خواهد گرفت.

دستگاه آزمایشگاه سنگ، خاک و سرامیک

دستگاه چگالی سنج سنگ

دستگاه چگالی سنج سنگ یک ابزار اندازه گیری است که برای تعیین چگالی وزنی سنگ استفاده می شود. این دستگاه معمولاً در صنایع مرتبط با استخراج و فرآوری مواد معدنی، مهندسی عمران و ساختمانی، محیط زیست و زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه چگالی سنج سنگ برای اندازه گیری چگالی سنگ به استفاده میشود و  چگالی سنگ در واقع وزن سنگ بر واحد حجم آن است و با اندازه گیری آن، می توان خصوصیات مختلف سنگ را بررسی کرد. برای انجام این آزمایش، نمونه ای از سنگ جمع آوری شده و به صورت استاندارد آماده شده و در دستگاه قرار می گیرد. سپس با استفاده از دستورالعمل های مشخص شده، آزمایش چگالی سنگ انجام می شود و نتایج بدست آمده به صورت عددی و گرافیکی در دسترس قرار می گیرد.

در دستگاه چگالی سنج سنگ، از روش های مختلفی برای اندازه گیری چگالی سنگ استفاده می شود. برخی از این روش ها شامل روش پیرسون، روش اشعه ایکس و روش آبیابی هستند. هر یک از این روش ها با توجه به نوع سنگ و مقدار دقت مورد نظر، انتخاب خواهند شد.

لیست تجهیزات و دستگاه آزمایشگاه سنگ، خاک و سرامیک