دوش و چشم‌شوی

دستگاه دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

what is emergency showers lab? دوش اضطراری آزمایشگاهی یکی از انواع تجهیزات آزمایشگاهی است که به طور خاص طراحی شده  و برای ایجاد مایع به صورت آبشار در سراسر بدن کاربرد دارد . در زمان کاربرد مواد شیمیایی در آزمایشگاه، طبیعی است به صورت تصادفی دچار مواجهه با این مواد شویم. در این مواقع اگر […]

دوش و چشم شوی

دوش و چشم شوی دوش و چشم شوی اضطراری آزمایشگاهی در مواقعی کاربرد دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با بدن افراد صورت گرفته باشد یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد و یا اعضای بدن فرد برخورد کرده باشند که در این صورت اولین اقدام استفاده از آب فراوان و دوش و […]