شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی

شير آب سرد وگرم ديواري باعلم S

شير آب سرد وگرم ديواري باعلم نا وداني كوتاه

شير آب سرد وگرم رو ميزي تك پايه با علم ناوداني بلند

شير آب سرد وگرم رو ميزي تك پايه با علم بلغاري

شير آب سرد تك روميزي

شيرآب زير شلفي

شير آب كنترل هود

روميزي یک جفت 30 cc پايه

خروجي ثابت كنترل هودعلم عصائي

خروجي آب 90  درجه كنترل هود

شير گاز زير شلفي

شير گاز پيشاني 45درجه

شير گاز پيشاني 90درجه

شير گاز كنترل هود

خروجي گاز 45 درجه
خروجي گاز90 درجه

شير گاز رو ميزي

شير گاز رو ميزي يك طرفه

شير گاز رو ميزي دو طرفه

شير گاز رو ميزي چهار طرفه

تبديل2/1*8/3

شير هواي زير شلفي شير هواي پيشاني 45 درجه

شير هواي كنترل هود

خروجي هواي45 درجه

خروجي هواي 90درجه

شير وكيوم زير شلفي

شير وكيوم پيشاني45  درجه

شير وكيوم كنترل هود

خروجي وكيوم 90 درجه

خروجي وكيوم45 درجه


هیچ محصولی یافت نشد.